محاسبه تعرفه گمرکی

گمرکات در تمام کشورها، مسئول اجرای قوانین تجارت خارجی می باشند. این قوانین شامل اخذ هزینه ها،مالیات و عوارض مترتب بر واردات، صادرات و ترانزیت کالا و مسافرمی باشد. حقوق گمرکی یکی از مهم ترین هزینه های تاثیر گذار بر واردات و صادرات کالا می باشد.

پیچیدگی محاسبه هزینه های گمرکی یکی از معضلات تجار و شرکت های حمل ونقل بین المللی می باشد؛ به همین علت، کاربران ناگریز از استناد به اطلاعات دریافتی از افراد و شرکت های نامعتبر می باشند.

کالا ها توسط سازمان جهانی گمرک(WCO) بر اساس سیستم هماهنگ کد گذاری کالا (HS) طبقه بندی می گردند . دولت های نیز بر اساس همین دسته بندی کالاها و با توجه به سیاست های اقتصادی خود اقدام به اخذ حقوق و عوارض گمرکی می نمایند.ورسک با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و طراحی الگوریتم های مناسب قصد دارد، برای یکی از دغدغه های اصلی تجار و شرکت های حمل ونقل بین المللی، راه حلی مناسب ارائه دهد.

سرویس محاسبه آنلاین تعرفه های گمرکی، با دریافت اطلاعات کالا، تمام هزینه های گمرکی را به تفکیک محاسبه خواهد کرد. محاسبه تعرفه های گمرکی بر اساس آخرین تغییرات قوانین و مقررات گمرکی می باشد و ایران، آسیای میانه و کشورهای حوزه بالتیک را پوشش خواهد داد.

سرویس های حمل و نقل ریلی

ورسک خدماتی را که برای مدیریت بهتر فرایندهای حمل ونقل ریلی خود نیاز دارید فراهم آورده است. شرکت های حمل ونقل ریلی، شرکت های فورورواردی، تجار و بازرگانان کاربران اصلی این خدمات هستند. این خدمات نیازهای شما برای تصمیم گیری بهتر در رابطه با حمل ونقل ریلی در ایران، روسیه، حوزه بالتیک و ۱۶ کشور آسیای میانه را برآورده خواهد کرد.

برو بالا