اخبار و اطلاعات حمل و نقل ریلی

در دنیا امروز هر لحظه حجم زیادی از اخبار و اطلاعات در اختیار شما قرار ما قرار می گیرد. همین اخبار و اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تصمیم گیری های ما تاثیر گذار هستند.

انتخاب اخبار تخصصی صنعت و همچنین تشخیص اخبار قال اتکا یکی از مهم ترین دغدغه های تجار و شرکت های حمل ونقل می باشند.

سرویس اخبار و اطلاعات، با بررسی روزانه آخرین و همچنین بخشنامه های راه آهن های ایران، آسیای میانه و حوزه بالتیک، تمام اطلراعات مورد نیاز شرکت های حمل و نقل ریلی و تجار را پاسخگو خواهد بود.

سرویس های حمل و نقل ریلی

ورسک خدماتی را که برای مدیریت بهتر فرایندهای حمل ونقل ریلی خود نیاز دارید فراهم آورده است. شرکت های حمل ونقل ریلی، شرکت های فورورواردی، تجار و بازرگانان کاربران اصلی این خدمات هستند. این خدمات نیازهای شما برای تصمیم گیری بهتر در رابطه با حمل ونقل ریلی در ایران، روسیه، حوزه بالتیک و ۱۶ کشور آسیای میانه را برآورده خواهد کرد.

برو بالا