تیم ورسک،متشکل از افراد متخصص و با تجربه در حوزه مدیریت، حمل و نقل و برنامه نویسی